HBO Bachelor Management Payroll Services

NVAO-geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding
HBO Bacheloropleiding

Duur

Langer dan 36 maanden

Erkenning

NVAO-geaccrediteerd

Eerstvolgende startmoment

23-03-2020

Contact met MVP

Heb je vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar

035 - 5 280 811
06 - 82346819

Ma t/m Do: 08.00 - 18.00 uur / Vr: 08.00 - 17.00 uur
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Deze unieke opleiding omvat alle onderwerpen die je nodig hebt als professional op het gebied van salarisadministratie, arbeid en belonen. Je ontwikkelt je tot volwaardig gesprekspartner voor het management en andere stakeholders. Daarnaast leer je hoe je een waardevolle bijdrage kunt leveren aan het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor complexe vraagstukken op het gebied van arbeid en belonen. Hierdoor maak je een enorme professionaliseringsslag in je carrière. De hele studie is ingericht op het studeren naast een baan.

Studiefinanciering voor volwassenen

Voor deze opleiding is het mogelijk om in aanmerking te komen voor studiefinanciering in het kader van levenlanglerenkrediet. Zie Fiscaal voordeel voor meer informatie.

Studeren zonder passende baan

Onze opleidingen zijn zeer gericht op de beroepspraktijk. Die praktijk is belangrijk, omdat je daar veel leert. Meestal kun je dit combineren vanuit je baan. Heb je geen (passende) baan, dan kun je toch deelnemen aan deze opleiding. In die situatie pas je de praktijkopdrachten toe op actuele en algemene praktijksituaties. Je loopt 3 maanden stage om specifieke beroepscompetenties te ontwikkelen. Dat kan aan het eind van de studie, waarbij je dit combineert met het afstuderen. Als je eerder stage wilt lopen, is dat ook mogelijk. Heb je dan al wel een baan die past bij het werkveld? Dan is een stage niet meer nodig.

Voor wie?

Je bent ambitieus en je beschikt over ten minste 2 jaar relevante werkervaring. Je wilt je graag verder ontwikkelen tot professional op het gebied van salarisadministratie, arbeid en belonen.

Toelatingsvoorwaarden

Je kunt deelnemen aan dit programma met een diploma HAVO, VWO of MBO-niveau 4. Heb je dit niet en ben je minimaal 21 jaar? Dan kun je instromen door deel te nemen aan de 21+ regeling van Hogeschool Markus Verbeek Praehep.

Aanpak

De opleiding bestaat uit 3 fases met 1 avondbijeenkomst in de week of 1 dagbijeenkomst per 2 weken. Afsluitend ga je afstuderen. Het programma is overzichtelijk opgebouwd in de vorm van modules. Door deze modulaire opbouw kun je je opleiding flexibel indelen. Je zult merken dat het behalen van een HBO Bachelorgraad daardoor prima te combineren is met je drukke baan. De opleiding wordt verzorgd door ervaren docenten, die zelf actief zijn in de praktijk. Je zult merken dat zij een prettig klankbord vormen. Zo kun je praktijksituaties aan hen voorleggen en overleggen over mogelijke oplossingen of benaderingen. Tijdens inspirerende bijeenkomsten ga je in kleine groepen aan de slag met opdrachten en cases. Je koppelt dit direct aan je eigen werkomgeving. Zo kun je wat je leert direct toepassen en daarvan ook weer leren.

Online leeromgeving

Wij maken altijd gebruik van de meest actuele literatuur. Tijdens de studie heb je toegang tot onze moderne online leeromgeving.

Vervolgopleidingen

 • Master Finance & Control (MFC)
 • Professional Master Financieel Manager

Praktische informatie en kosten

Deze opleiding kun je zowel overdag of ’s avonds op diverse locaties volgen. Afhankelijk van je keuze is het mogelijk dat je soms enkele bijeenkomsten volgt op een andere dag of avond. Het bijeenkomstenoverzicht wordt ruim op tijd bekendgemaakt.

Je kunt je opleidingskosten aftrekken van het belastbaar inkomen bij je belastingaangifte. Zie Praktische informatie voor meer informatie.

Programma
Programma
Programma
Programma
Programma

Programma

Programma 240 EC

Fase 1

Bedrijfsadministratie 8 EC
Bedrijfseconomie 8 EC
Belastingrecht 8 EC
Juridische vaardigheden 8 EC
Loonheffingen PDL 6 EC
Personeel, organisatie en communicatie PDL 4 EC
Arbeidsrecht en sociale zekerheid PDL 6 EC
Eindopdracht 6 EC
Portfolio 6 EC

Fase 2

Bestuurlijke informatievoorziening 8 EC
Loonheffingen VPS 8 EC
Arbeidsrecht en sociale zekerheid VPS 8 EC
Personeel en organisatie VPS 4 EC
Communicatie VPS 4 EC
IB-geen winst en loonbelasting 8 EC
Professioneel en oplossingsgericht werken 8 EC
Eindopdracht 6 EC
Portfolio 6 EC

Fase 3

Managementaccounting 12 EC
Strategische arbeidsvoorwaarden en belonen 12 EC
Communicatie- en adviesvaardigheden CBC 6 EC
Adviesopdracht CBC 6 EC
Projectmanagementvaardigheden 8 EC
Planmatig werken en organiseren 4 EC
Eindopdracht 6 EC
Portfolio 6 EC

Afstudeerfase

Portfolio 30 EC
Afstudeeropdracht 30 EC

Fase 1

In fase 1 leg je de basis voor je kennis van het onderwerp payroll. Je neemt deel aan 3 examens van het Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL®), wat de mogelijkheid biedt om in korte tijd het officiële PDL®-diploma te behalen. Je doet de nodige kennis op binnen het vakgebied van arbeidsrecht en loonheffingen. Zo leer je alles over arbeidsovereenkomsten, ontslagrecht, pensioenaanspraken en heffingskortingen. Je gaat in deze fase aan de slag met de volgende modules en onderwerpen:

Bedrijfsadministratie

(6 bijeenkomsten)

 • Inrichten van de financiële administratie
 • Correct verwerken van financiële administratie
 • Samenstellen van financiële overzichten
 • Balans en resultatenrekening
 • Berekenen van financiële kengetallen
 • Debiteurenbeheer en liquiditeitsbeheer
 • Kosten, opbrengsten en winstverdeling
 • Aantrekken en aflossen van vermogen

Bedrijfseconomie

(6 bijeenkomsten)

 • Kosten: definities, functies en begrippen
 • Kostenindelingen
 • Kostprijscalculatie en kostenverbijzondering
 • Kostenbudgettering en schattingen
 • Verschillenanalyse
 • Direct costing en break-even analyses
 • Capaciteitsbepaling

Belastingrecht

(6 bijeenkomsten)

 • Belastingwetgeving algemeen
 • Het Nederlandse belastingstelsel
 • Inkomstenbelasting, winst uit onderneming
 • Vennootschapsbelasting
 • Dividendbelasting
 • Loonbelasting
 • Omzetbelasting
 • Heffingen

Juridische vaardigheden

(4 bijeenkomsten)

 • Lezen en interpreteren van regelgeving en rechtspraak
 • Gebruik van juridische bronnen
 • Juridisch taalgebruik
 • Schriftelijke vaardigheden
 • Lezen en begrijpen jurisprudentie
 • Gebruik juridische database

Loonheffingen PDL

(8 bijeenkomsten)

 • Organisatie van de Belastingdienst/sociale verzekeringen
 • Begrippenkader opbouw loonheffingen
 • Inhoudings- en belastingplicht
 • Verzekeringsplicht
 • Pensioenaanspraken, levensloopregeling en spaarregelingen
 • Berekening bruto- en nettoloon
 • Invordering/aansprakelijkheid
 • Overzicht uitkeringen, loonkosten­subsidies en toeslagen
 • Arbeidsongeschiktheid

Personeel, organisatie en communicatie PDL

(4 bijeenkomsten)

 • Personeels- en salarisadministratie
 • Humanresourcesmanagement (HRM)
 • Organisatiestructuren en -vormen
 • Arbeidsverdeling
 • Gegevensverwerking financiële administratie
 • Beroepsaspecten loonadministrateur
 • Communicatie

Arbeidsrecht en sociale zekerheid PDL

(6 bijeenkomsten)

 • Arbeidsovereenkomst en soorten arbeidsverhoudingen
 • Proeftijd- en concurrentiebeding
 • Beëindiging van de arbeidsovereenkomst (inclusief opzegverboden)
 • Cao en medezeggenschap
 • Arbeidsomstandigheden en -tijden
 • Regels sociale zekerheid en arbeidsongeschiktheid

  Je sluit deze fase af met een eindopdracht. Hierin koppel je je kennis en kunde uit de gehele fase aan elkaar en laat je zien wat je geleerd hebt.

  Fase 2

  In fase 2 van de opleiding werk je aan de ontwikkeling van specifieke vakkennis van de sociale en fiscale wetgeving. Ook krijg je ondersteunende en verdiepende vakken op het gebied van arbeidsrecht en loonbelasting. Je gaat aan de slag met de volgende modules:

  Bestuurlijke informatievoorziening

  (6 bijeenkomsten)

  • Uitgangspunten bestuurlijke informatie­voorziening
  • Organisatie van de informatieverzorging
  • Kwaliteit van het bestuurlijke informatie­verzorgingssysteem
  • Intern betrouwbaarheidssysteem
  • Interne controle
  • Informatiebeleid
  • Informatieplanning en -beheer
  • Controlling en informatiemanagement

  Loonheffingen VPS

  (10 bijeenkomsten)

  • Loonbelasting en inkomstenbelasting
  • Wetgeving loonheffingen
  • Verdieping werkkostenregeling
  • Vrijstellings- en kortingsmogelijkheden
  • Klachtenprocedures
  • Naheffing, boetestelsel, bruteren, bezwaar en beroep
  • Administratieverplichting
  • Premies
  • Examentraining

  Arbeidsrecht en sociale zekerheid VPS

  (8 bijeenkomsten)

  • Arbeidsrecht en arbeidsprocesrecht
  • Wetgeving rondom opzegverboden
  • Uitkeringsloon
  • Wet arbeid en zorg (Wazo)
  • Socialezekerheidsuitkeringen en -verzekeringsplicht
  • Ontslag en onderbrekingswerkloosheid
  • Examentraining

  Personeel en organisatie VPS

  (4 bijeenkomsten)

  • P&O in de praktijk
  • Motivatietheorieën
  • Signaleren verbeteringen salarisafdeling
  • Waardekringloop
  • Loonkostenverdeling
  • Balanced Scorecard (BSC)
  • Typologieën van Starreveld

  Communicatie VPS

  (4 bijeenkomsten)

  • Doel van communicatie
  • Persoonlijke communicatiestijl
  • Effectief communiceren
  • Vormen van feedbackgesprekken
  • Luistervaardigheden

  IB-geen winst en loonbelasting

  (6 bijeenkomsten)

  • Grondslagen en structuur van de wet IB 2001
  • Boxensysteem (box 1 en box 3)
  • Toerekening inkomensbestanddelen
  • Heffingsgrondslagen
  • Eigen woning
  • Persoonsgebonden aftrek, de giftenregeling, de verliesverrekening en de middelingsregeling
  • (Fictieve) dienstbetrekking
  • Werkkostenregeling
  • Loonheffing over de verschillende loonbestanddelen
  • Administratieve verplichtingen en sancties

  Professioneel en oplossingsgericht werken

  (4 bijeenkomsten)

  • Doelen stellen
  • Methodisch en effectief werken
  • Probleemoplossend vermogen
  • Creativiteit en probleemoplossend vermogen
  • Verbanden leggen en alternatieven zien
  • Denkvermogen omzetten in praktische oplossingen
  • Haalbaarheid van oplossingen beoordelen
  • Acties formuleren en uitvoeren

   Je sluit ook fase 2 af met een allesomvattende eindopdracht. Hiermee breng je al je nieuwe inzichten en competenties samen en bouw je aan je portfolio.

   Fase 3

   In deze fase krijg je verdiepende modules over onderwerpen als strategische arbeidsvoorwaarden, organisatie en management en managementaccounting.

   Managementaccounting

   (6 bijeenkomsten)

   • Budgettering en verschillenanalyse
   • Planning-en-controlcyclus
   • Kostenallocatiemethoden
   • Beslissingsondersteunende calculaties
   • Investeringsselectie
   • Financiële managementinformatie

   Strategische arbeidsvoorwaarden en belonen

   (8 bijeenkomsten)

   • Ontwikkelingen collectieve arbeidsovereenkomsten
   • Salarisonderzoek opzetten
   • Invloed van belonen op arbeids­motivatie
   • Voor- en nadelen diverse belonings­vormen
   • Effecten actuele wet- en regelgeving op belonen
   • Implementeren en ontwerpen loongebouw
   • Ontwerpen beoordelingssysteem

   Communicatie- en adviesvaardigheden CBC

   (4 bijeenkomsten)

   • Communicatiestijl
   • Gesprekstechnieken
   • Communicatieproblemen en oplossingen
   • Communicatie bij conflicten
   • Assertief communiceren
   • Adviesstijlen en het adviesgesprek
   • Sturen van het adviesproces
   • Omgaan met belangentegenstellingen
   • Onderhandelen en conflicthantering

   Adviesopdracht CBC

   (6 bijeenkomsten)

   • Introductie adviesopdracht
   • Plan van aanpak
   • Formulering probleemstelling
   • Begeleiding adviesopdracht
   • Presentatieadvies

   Projectmanagementvaardigheden

   (4 bijeenkomsten)

   • Kenmerken van projecten
   • Projectmanagementmethoden
   • Projectafbakening en -fasering
   • Projectorganisatie en -omgeving
   • Budgetbeheersing
   • Risicomanagement
   • Succesvolle projectafronding

    Planmatig werken en organiseren

    (4 bijeenkomsten)

    • Planmatige aanpak
    • Inkaderen van vraagstukken
    • Methodisch en systematisch werken
    • Selecteren en structureren van informatie
    • Objectiveren en conclusies trekken
    • Timemanagementvaardigheden
    • Praktische rapportagevaardigheden

    Afstuderen

    De afstudeerfase bestaat uit 2 delen. Tijdens je hele Bacheloropleiding werk je aan onderdelen die je in je portfolio samenbrengt. Daarnaast werk je aan een afstudeeropdracht in de vorm van een praktisch toepasbaar advies.

    Examens

    De examens zijn een combinatie van digitale examens, praktijkgerichte schriftelijke examens, moduleopdrachten, mondelinge examens en een praktijkportfolio. Ook werk je aan eindopdrachten. Een aantal examens wordt afgelegd bij de Nederlandse Associatie voor Examinering. Voor de module Adviesopdracht CBC ontvang je professionele begeleiding van Markus Verbeek Praehep. Je maakt een scriptie voor deze module waarin een beloningsvraagstuk centraal wordt gesteld. Deze module rond je daarna samen met de module Communicatie- en adviesvaardigheden CBC af met een mondeling examen bij de Nederlandse Associatie voor Examinering. Bij een voldoende afronding van alle onderdelen ontvang je naast het getuigschrift de officiële diploma’s Loonadministratie (PDL®), Vakopleiding Payroll Services (VPS®) en Compensation & Benefits Consultant (CBC®).

    Getuigschrift

    Je behaalt met deze opleiding een erkend diploma. Je ontvangt het officiële Bachelorgetuigschrift ‘HBO Bachelor Management Payroll Services’ van Hogeschool Markus Verbeek Praehep. Je mag dan de graad BSc (Bachelor of Science) voeren. Zie Erkenningen voor meer opleidingsinformatie. Na het behalen van het getuigschrift kun je worden opgenomen in het register van het Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting (NIRPA).

    Planning
    Planning
    Planning
    Planning
    Planning

    Duur van de opleiding

    De nominale duur van de opleiding is 4 jaar. Gemiddeld wordt er 5 jaar over gedaan.

    Kostenspecificatie
    Kostenspecificatie
    Kostenspecificatie
    Kostenspecificatie
    Kostenspecificatie

    Kosten

    Dossiervorming: € 200,- (eenmalig)

    Cursusgeld: € 12.900,-

    Studiemateriaal: € 2.425,-

    Examenkosten: € 179,- (per PDL-examen)

    € 203,- (per VPS-examen)

    € 260,- (per VPS-examen mondeling)

    € 195,- (per overig examen)

    € 297,- (Adviesopdracht CBC)

    € 279,- (Communicatie- en adviesvaardigheden CBC)

    € 214,- (per overig CBC-examen)

    Afstuderen: € 1.250,-

    Portfolio: € 1.980,-

    Reprorechten: € 15,-

    Arrangementskosten: zie onderstaande toelichting.

    Bovenstaande bedragen zijn op basis van betaling ineens waarbij 8% korting inbegrepen is. Je kunt deze opleiding ook in 3, 13 of 40 termijnen betalen. Deze laatste optie is enkel van toepassing voor particulieren.

    Extra voordeel

    Je kunt je ook voor afzonderlijke modules inschrijven. Neem je echter deze opleiding in zijn geheel af? Dan ben je 15-20% voordeliger uit.

    Factuurmoment klassikale opleiding: facturatie vindt plaats drie weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst.

    Locatie- en arrangementskosten

    Markus Verbeek Praehep regelt voor je een arrangement, bestaande uit onbeperkt koffie, thee en ijswater. In het dagarrangement is ook een uitgebreide lunch inbegrepen. De arrangementskosten bedragen € 25,- (excl. btw) per dag of € 5,50 (excl. btw) per avond. Staat er een verwijzing naar locatie- en arrangementskosten? Dan brengen we naast arrangementskosten ook locatiekosten in rekening. De locatiekosten bedragen € 29,50 (excl. btw) per dag of € 10,- (excl. btw) per avond.

    Reprorechten en hand-outs

    Voor alle opleidingen brengen wij de kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening. Het betreft hier een eenmalig bedrag van € 15,- (excl. btw).

    Btw

    Kies je voor wettelijk erkend onderwijs, MBO-niveau 2, 3 of 4, HBO Associate degree, HBO Bachelor of volledige Master, dan bieden wij deze opleiding altijd vrijgesteld van btw aan. De overige opleidingen en trainingen zijn belast met 21 % btw.

    Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er bovenop de prijs exclusief btw 10% opslag. Dat betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. Betaal je de opleiding zelf? Dat geldt de opslag van 10% niet.

    Studie-, trainingsmaterialen, reprorechten en arrangementskosten zijn belast met 9% btw. De btw op arrangementskosten is niet verrekenbaar.

    Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen. 

    Modulair studeren
    Modulair studeren
    Modulair studeren
    Modulair studeren
    Modulair studeren

    Zoekresultaten

    Contact met MVP

    Heb je vragen?

    Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar

    035 - 5 280 811
    06 - 82346819

    Ma t/m Do: 08.00 - 18.00 uur / Vr: 08.00 - 17.00 uur