HBO Bachelor Fiscaal Recht en Economie

NVAO-geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding - nominale duur 4 jaar, gemiddeld 5 jaar
HBO Bacheloropleiding

Duur

Langer dan 36 maanden

Erkenning

NVAO-geaccrediteerd

Eerstvolgende startmoment

14-12-2019

Contact met MVP

Heb je vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar

035 - 5 280 811
06 - 82346819

Ma t/m Do: 08.00 - 18.00 uur / Vr: 08.00 - 17.00 uur
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

De HBO Bachelor Fiscaal Recht en Economie biedt je de mogelijkheid je te ontwikkelen tot een allround professional op fiscaal gebied. Je bent in staat in alle fiscale omgevingen zelfstandig te functioneren. Als belastingadviseur kun je bedrijven en particulieren goed adviseren. Kortom, deze opleiding biedt volop perspectieven voor een mooie carrière. Deze HBO Bachelor is officieel geaccrediteerd door de NVAO.

Studiefinanciering voor volwassenen

Voor deze HBO Bachelor is het mogelijk om in aanmerking te komen voor studiefinanciering in het kader van levenlanglerenkrediet. Zie Fiscaal voordeel voor meer informatie.

Studeren zonder passende baan

Onze opleidingen zijn zeer praktijkgericht. Heb je geen (passende) baan, dan kun je toch deelnemen aan deze opleiding. In die situatie pas je de praktijkopdrachten toe op actuele en algemene praktijksituaties. Je loopt een halfjaar stage. Dat kan aan het eind van je studie, waarbij je dit combineert met je afstuderen. Als je eerder stage wilt lopen, is dat ook mogelijk. Met een passende baan in het werkveld is een stage niet meer nodig.

Voor wie?

Deze HBO Bachelor richt zich op diegenen die een functie ambiëren als fiscaal professional. Dat kan zijn bij de Belastingdienst of een lokale overheid, een onderneming, een accountants- of administratiekantoor, of als zelfstandige die werkt voor particulieren en ondernemers.

Toelatingsvoorwaarden

Je kunt deelnemen aan dit programma met een diploma HAVO, VWO of volledig MBO. Heb je dit niet en ben je minimaal 21 jaar? Dan kun je instromen door deel te nemen aan de 21+ regeling van Hogeschool Markus Verbeek Praehep.

Aanpak

De opleiding bestaat uit 3 fases met 1 avondbijeenkomst in de week of 1 dagbijeenkomst per 2 weken. Afsluitend ga je afstuderen. Het programma is overzichtelijk opgebouwd in de vorm van modules. Door deze modulaire opbouw kun je je opleiding flexibel indelen. Je zult merken dat het behalen van een HBO Bachelorgraad daardoor prima te combineren is met je drukke baan. De opleiding wordt verzorgd door ervaren docenten, die zelf actief zijn in de praktijk. Je zult merken dat zij een prettig klankbord vormen. Zo kun je praktijksituaties aan hen voorleggen en overleggen over mogelijke oplossingen of benaderingen. Tijdens inspirerende bijeenkomsten ga je in kleine groepen aan de slag met opdrachten en cases. Je koppelt dit direct aan je eigen werkomgeving. Zo kun je wat je leert meteen toepassen en daarvan ook weer leren.

Online leeromgeving

Je hebt toegang tot onze moderne online leeromgeving. Deze biedt je alles wat je nodig hebt om snel, eenvoudig en efficiënt te studeren. Je vindt in deze omgeving:

 • Alle praktische informatie over je opleiding
 • Mogelijkheden om te communiceren met je docenten en medestudenten
 • Praktijkcases, opdrachten en oefenvragen om je kennis en vaardigheden op toe te passen. Zo toets je gelijk je voortgang

Praktische informatie en kosten

Je kunt deze Bachelor overdag, op zaterdag en in de avond volgen. Afhankelijk van je keuze is het mogelijk dat je soms enkele bijeenkomsten volgt op een andere dag of avond. In het schema vind je de ruime mogelijkheden. Je kunt je opleidingskosten aftrekken van het belastbaar inkomen bij je belastingaangifte. Zie Praktische informatie voor meer informatie.

Programma
Programma
Programma
Programma
Programma

Programma 240 EC

Fase 1

Bedrijfsadministratie 8 EC

Bedrijfseconomie 8 EC

IB-geen winst en loonbelasting 8 EC

IB-winst en vennootschapsbelasting 8 EC

Juridische vaardigheden 8 EC

Privaatrecht 8 EC

Eindopdracht 6 EC

Portfolio 6 EC

Fase 2

Algemene economie 8 EC

Formeel belastingrecht 8 EC

Omzetbelasting 8 EC

Ondernemingsrecht 8 EC

Adviesvaardigheden 8 EC

Professioneel en oplossingsgericht werken 8 EC

Eindopdracht 6 EC

Portfolio 6 EC

Fase 3

Fiscaal procederen 8 EC

Fiscale jaarrekening 8 EC

Internationaal belastingrecht 8 EC

Schenk-, erf- en overdrachtsbelasting 8 EC

Tax control & compliance 12 EC

Juridisch onderzoek 4 EC

Eindopdracht 6 EC

Portfolio 6 EC

Afstuderen

Portfolio 30 EC

Afstudeeropdracht 30 EC

Fase 1

In fase 1 ga je direct aan de slag met de kern van fiscaal recht. Je doorloopt 6 modules op het gebied van diverse juridische aspecten en economie. Daarmee heb je meteen een goed beeld van het brede werkdomein. Je gaat aan de slag met de volgende modules en onderwerpen:

Bedrijfsadministratie

(6 bijeenkomsten)

 • Inrichten van de financiële administratie
 • Correct verwerken van financiële administratie
 • Samenstellen van financiële overzichten
 • Balans en resultatenrekening
 • Berekenen van financiële kengetallen
 • Debiteurenbeheer en liquiditeitsbeheer
 • Kosten, opbrengsten en winstverdeling
 • Aantrekken en aflossen van vermogen

Bedrijfseconomie

(6 bijeenkomsten)

 • Kosten: definities, functies en begrippen
 • Kostenindelingen
 • Kostprijscalculatie en kostenverbijzondering
 • Kostenbudgettering en schattingen
 • Verschillenanalyse
 • Direct costing en break-even analyses
 • Capaciteitsbepaling

IB-geen winst en loonbelasting

(6 bijeenkomsten)

 • Grondslagen en structuur van de wet IB 2001
 • Boxensysteem (box 1 en box 3)
 • Toerekening inkomensbestanddelen
 • Heffingsgrondslagen
 • Eigen woning
 • Persoonsgebonden aftrek, de giftenregeling, de verliesverrekening en de middelingsregeling
 • (Fictieve) dienstbetrekking
 • Werkkostenregeling
 • Loonheffing over de verschillende loonbestanddelen
 • Administratieve verplichtingen en sancties

IB-winst en vennootschapsbelasting

(6 bijeenkomsten)

 • IB-ondernemer versus Vpb-ondernemer
 • Ondernemings- en ondernemersfaciliteiten
 • Goed koopmansgebruik, totaalwinst en jaarwinst
 • Staking
 • Doorschuifregelingen
 • Relatie DGA en bv
 • Inkomen uit aanmerkelijk belang en TBS
 • Renteaftrekbeperkingen
 • Deelnemingsvrijstelling (inter)nationaal
 • Fiscale eenheid
 • Fusies, splitsingen en bijzondere regelingen
 • Dividendbelasting

Juridische vaardigheden

(4 bijeenkomsten)

 • Lezen en interpreteren van regelgeving en rechtspraak
 • Gebruik van juridische bronnen
 • Juridisch taalgebruik
 • Schriftelijke vaardigheden
 • Lezen en begrijpen jurisprudentie
 • Gebruik juridische database

Privaatrecht

(6 bijeenkomsten)

 • Kernaspecten van vermogens- en goederenrecht
 • Rechtshandeling en overeenkomst
 • Nakoming en niet-nakoming
 • Verzuim, ingebrekestelling en schadevergoeding
 • Vertegenwoordiging
 • Overdracht
 • Eigendom en beperkte rechten
 • Verbintenissen in het algemeen
 • Onrechtmatige daad

  Je sluit deze fase af met een eindopdracht. Hierin koppel je je kennis en kunde uit de gehele fase aan elkaar en laat je zien wat je geleerd hebt.

  Fase 2

  In fase 2 verdiep je je in belasting en recht. Zo leer je bijvoorbeeld meer over omzetbelasting, ondernemingsrecht en adviesvaardigheden.

  Algemene economie

  (6 bijeenkomsten)

  • Macro- en micro-economie
  • Markten en concurrentie
  • Monetaire economie
  • Vermogensmarkten
  • Renterisico en rentebeleid
  • Toezicht bank- en verzekeringswezen
  • Internationale economie en valutamarkten
  • Internationale samenwerking

  Formeel belastingrecht

  (6 bijeenkomsten)

  • Algemene wet bestuursrecht (Awb)
  • Algemene wet inzake rijksbelastingen (Awr)
  • Belastingverdragen
  • Heffingen en invorderingen
  • Mediation, bezwaar- en beroepsprocedures
  • Formele termijnen
  • Informatierecht versus informatieplicht
  • Fiscaal proces-, boete- en strafrecht

  Omzetbelasting

  (6 bijeenkomsten)

  • Stelsel van btw-heffing
  • Ondernemer
  • Levering en diensten
  • Internationale goederenhandel en dienstenverkeer
  • Onroerende zaken
  • Vrijstellingen
  • Wijze van afdracht
  • Aftrek van voorbelasting
  • Invoerrechten en andere heffingen die spelen bij invoer

  Ondernemingsrecht

  (6 bijeenkomsten)

  • Ondernemingsvormen, waaronder bv, nv, stichting en vennootschappen
  • Fusie en splitsing
  • Geschillenregeling en het recht van enquête
  • Jaarrekeningen
  • (Bestuurders)aansprakelijkheid
  • Ontbinding en vereffening
  • Vertegenwoordiging

  Adviesvaardigheden

  (4 bijeenkomsten)

  • Adviesrollen en adviesrelaties
  • Kwaliteiten van een adviseur
  • Fases in het adviesproces
  • Gespreks- en luistervaardigheden
  • Herkennen van en omgaan met weerstand
  • Eigen adviesstijl
  • Beïnvloedingsstrategie
  • Draagvlak en borging van adviezen
  • Motiverende gespreksvoering

  Professioneel en oplossingsgericht werken

  (4 bijeenkomsten)

  • Doelen stellen
  • Methodisch en effectief werken
  • Probleemoplossend vermogen
  • Creativiteit en probleemoplossend vermogen
  • Verbanden leggen en alternatieven zien
  • Denkvermogen omzetten in praktische oplossingen
  • Haalbaarheid van oplossingen beoordelen
  • Acties formuleren en uitvoeren

   Je sluit deze fase af met een eindopdracht. Hierin koppel je je kennis en kunde uit de gehele fase aan elkaar en laat je zien wat je geleerd hebt.

   Fase 3

   Fase 3 vormt het slotstuk. Hierin wordt aandacht besteed aan belangrijke en internationale aspecten van fiscaal recht. Hierbij kun je denken aan tax compliance, tax control en internationaal belastingrecht. Tijdens deze fase ga je aan de slag met de volgende modules en onderwerpen:

   Fiscaal procederen

   (4 bijeenkomsten)

   • Het ontstaan van een conflict en wie heeft de bewijslast
   • Het belang van de bezwaarfase
   • De beroepsfase en de formeel rechtelijke aspecten bij de beroepsfase
   • Valkuilen bij het instellen van beroep
   • Het voeren van een bezwaar- en beroepsprocedure

   Fiscale jaarrekening

   (6 bijeenkomsten)

   • Verslaggeving ten behoeve van de fiscus, waaronder de fiscale en ­vennoot­schappelijke jaarrekening van de bv en nv
   • Verwerking van toerekeningsverschillen en winstbegripverschillen
   • Overzichten fiscale jaarrekening en fiscale eenheid
   • Aanmerkelijk belang (box 2 IB) en dividendbelasting

   Internationaal belastingrecht

   (6 bijeenkomsten)

   • Dubbele belastingheffing en dubbele non-belastingheffing
   • Methoden ter voorkoming van dubbele belasting
   • Verdragsmodellen
   • Fiscale en juridische verschillen van een vaste inrichting en een juridische entiteit in de IB en Vpb
   • Transfer pricing, winstverschuiving en grondslaguitholling
   • Het ‘at arm’s length’-principe
   • Uitwisseling van inlichtingen, bijstand bij invordering en geschillenbeslechting
   • Europees belastingrecht

   Schenk-, erf- en overdrachtsbelasting

   (6 bijeenkomsten)

   • Belastbaar feit, belastingsubject, belastingobject en tarief
   • Erfrechtelijke verkrijgingen alsmede verkrijgingen krachtens schenking in nationaal verband
   • Waardering van verkrijgingen
   • Bedrijfsopvolging en de Successiewet 1956
   • Maatstaf en de wijze van heffing
   • Vrijstellingen in de erf- en schenkbelasting
   • Overdrachtsbelasting

   Tax control & compliance

   (6 bijeenkomsten)

   • Organisatie van de informatieverzorging
   • Kwaliteit van het bestuurlijke informatieverzorgingssysteem
   • Intern betrouwbaarheidssysteem
   • Interne controle
   • Rapportering anno 2020
   • Risico’s en beperkingen van geautomatiseerde gegevensverstrekking
   • TCF en BCF
   • Horizontaal toezicht

   Juridisch onderzoek

   (4 bijeenkomsten)

   • Planmatige aanpak van juridisch onderzoek
   • Inkaderen van juridische vraagstukken
   • Methodisch en systematisch werken
   • Selecteren en structureren van juridische data
   • Feiten checken, objectiveren en conclusies trekken
   • Praktische rapportagevaardigheden

    Afstuderen

    De afstudeerfase bestaat uit 2 delen. Tijdens je Bacheloropleiding werk je aan onderdelen die je in je portfolio samenbrengt. Daarnaast werk je aan een afstudeeropdracht in de vorm van een praktisch toepasbaar advies.

    Examens

    Je ontvangt tijdens de opleiding uitgebreide informatie over de examinering. Elke module wordt apart afgerond met een toets, die zo goed mogelijk aansluit bij de aard van de module. Naast praktijkgerichte moduleopdrachten en mondelinge examens wordt ook gebruikgemaakt van digitale examens. Het voordeel daarvan is dat je zelf het moment en de plaats van het examen kunt uitkiezen. Elke fase rond je af met een praktijkgerichte eindopdracht.

    Getuigschrift

    Deze opleiding wordt verzorgd door Hogeschool Markus Verbeek Praehep. Je behaalt met deze opleiding een erkend diploma. Je ontvangt namelijk het officiële Bachelorgetuigschrift ‘HBO Bachelor Fiscaal Recht en Economie’ van Hogeschool Markus Verbeek Praehep. Daarnaast mag je de graad BSc (Bachelor of Science) voeren. Het programma is officieel geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Dit garandeert je dat de opleiding voldoet aan alle kwaliteitseisen, perfect aansluit bij de arbeidsmarkt en internationaal erkend is. Markus Verbeek Praehep is bevoegd om graden te verlenen in het kader van de WHW (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek). Zie Erkenningen voor meer opleidingsinformatie.

    Na afronding van deze opleiding kun je je kosteloos inschrijven in het Aspirantenregister MKB Belastingadviseur (MKB BA) van de Stichting Register Fiscaal & Financieel Advies (SRFA) en mag je de titel MKB BA voeren (www.srfa.nl).

    Planning
    Planning
    Planning
    Planning
    Planning

    Studeren op afstand

    Deze opleiding kun je voor een groot deel op afstand volgen, zonder bijeenkomsten en met meer flexibiliteit. Zie Flexibel studeren voor meer informatie.

    Duur van de opleiding

    De nominale duur van de opleiding is 4 jaar. Gemiddeld wordt er 5 jaar over gedaan.

    Kostenspecificatie
    Kostenspecificatie
    Kostenspecificatie
    Kostenspecificatie
    Kostenspecificatie

    Kosten

    Dossiervorming: € 200,-

    Lesgeld: € 12.990,-

    Studiemateriaal: € 2.150,-

    Examenkosten: € 260,- (per mondeling examen)

    € 195,- (per overige examen)

    Afstuderen: € 1.250,-

    Portfolio: € 1.980,-

    Reprorechten: € 15,-

    Arrangementskosten: zie onderstaande toelichting.

    Bovenstaande bedragen zijn op basis van betaling ineens waarbij 8% korting inbegrepen is. Je kunt deze opleiding ook in 3, 12 of 36 termijnen betalen.

    Extra voordeel

    Je kunt je ook voor afzonderlijke modules inschrijven. Neem je echter deze opleiding in zijn geheel af? Dan ben je 15-20% voordeliger uit.

    Factuurmoment klassikale opleiding: facturatie vindt plaats drie weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst.

    Locatie- en arrangementskosten

    Markus Verbeek Praehep regelt voor je een arrangement, bestaande uit onbeperkt koffie, thee en ijswater. In het dagarrangement is ook een uitgebreide lunch inbegrepen. De arrangementskosten bedragen € 25,- (excl. btw) per dag of € 5,50 (excl. btw) per avond. Staat er een verwijzing naar locatie- en arrangementskosten? Dan brengen we naast arrangementskosten ook locatiekosten in rekening. De locatiekosten bedragen € 29,50 (excl. btw) per dag of € 10,- (excl. btw) per avond.

    Reprorechten en hand-outs

    Voor alle opleidingen brengen wij de kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening. Het betreft hier een eenmalig bedrag van € 15,- (excl. btw).

    Btw

    Kies je voor wettelijk erkend onderwijs, MBO-niveau 2, 3 of 4, HBO Associate degree, HBO Bachelor of volledige Master, dan bieden wij deze opleiding altijd vrijgesteld van btw aan. De overige opleidingen en trainingen zijn belast met 21 % btw.

    Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er bovenop de prijs exclusief btw 10% opslag. Dat betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. Betaal je de opleiding zelf? Dat geldt de opslag van 10% niet.

    Studie-, trainingsmaterialen, reprorechten en arrangementskosten zijn belast met 9% btw. De btw op arrangementskosten is niet verrekenbaar.

    Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen. 

    Contact met MVP

    Heb je vragen?

    Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar

    035 - 5 280 811
    06 - 82346819

    Ma t/m Do: 08.00 - 18.00 uur / Vr: 08.00 - 17.00 uur