Sociaal Akkoord 2013: een agenda voor de arbeidsmarkt

In het Sociaal Akkoord dat in april is afgesloten, zitten heel wat punten die op de afdeling Salarisadministratie en/of Personeelszaken betrekking hebben. Een aantal daarvan zijn: het ontslagrecht, de flexwerker, de werknemer met een arbeidsbeperking, WW-premie en WW-duur en de transitievergoeding. Sommige wijzigingen gaan in 2014 of later in.

Ontslagrecht

De keuzevrijheid in de ontslagroute, Kantonrechter of UWV, komt te vervallen. Deze routes blijven beide bestaan, maar er wordt duidelijk aangegeven in welke gevallen voor een bepaalde route moet worden gekozen. Indien het ontslag te maken heeft met bedrijfseconomische redenen of met langdurige arbeidsongeschiktheid zal voor de route via het UWV gekozen moeten worden. Bij een persoonlijk conflict zal alleen de route via de Kantonrechter beschikbaar zijn, hiervoor zal ook gekozen moeten worden als de ontslagreden aan de werknemer gekoppeld is.

Flexwerkers

Vanaf 2015 wordt de ketenbepaling aangepast. Bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die elkaar binnen zes maanden opvolgen, ontstaat bij de 4e een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Net zoals opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd na twee jaar leiden tot een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Hiervan kan alleen bij cao worden afgeweken als de aard van het werk het noodzakelijk maakt om met tijdelijke arbeidsovereenkomsten te werken. Hierbij wordt het aantal arbeidsovereenkomsten gemaximeerd op zes in vier jaar.

Werknemer met een arbeidsbeperking

Met ingang van 2014 zullen 100.000 mensen met een arbeidsbeperking door het bedrijfsleven aan het werk geholpen worden, de overheid helpt zelf 25.000 mensen extra aan het werk. Voor 2014 betekent dit dat het bedrijfsleven én de overheid ieder 2.500 werknemers met een arbeidsbeperking aannemen.
Voor de begeleiding komen er 35 regionale werkbedrijven. Deze werkbedrijven zijn de schakel tussen de werkgevers en de mensen met een arbeidsbeperking, zij zorgen voor de begeleiding op de werkplek en bepalen samen met de werkgever de loonwaarde van de werknemer. Er komt een mogelijke loonkostensubsidie, die via de loonadministratie verwerkt moet worden.
De Wajong zal alleen nog toegankelijk zijn voor jonggehandicapten die nooit zullen werken.

WW

De werknemerspremie voor de WW komt terug! Tussen 2016 en 2020 wordt deze opnieuw ingevoerd. Daarnaast wordt de opbouw van de WW aangepast naar 1 maand per dienstjaar voor de eerste 10 arbeidsjaren en daarna wordt nog 0,5 maand per dienstjaar opgebouwd. Het maximum wordt vanaf 2016 geleidelijk ingekort tot 24 maanden. Naast dit publiek gefinancierde deel komt de mogelijkheid om op cao-niveau een aanvulling van 14 maanden te introduceren. In beginsel zullen deze afspraken algemeen verbindend verklaard worden.

Transitievergoeding

De nieuw in te voeren transitievergoeding moet het voor werknemers makkelijker maken om, na een ontslag, aan een nieuwe baan te komen. Het geld kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor een (out)placement traject of (om)scholing. De vergoeding wordt afhankelijk van het arbeidsverleden: 1/3 maandsalaris per jaar arbeidsverleden voor de eerste tien jaar. Daarna wordt het 1/2 maand per dienstjaar. Voor 50-plussers komt er een overgangsregeling.
 
door Nicoline van der Maas, BECAUSE BV

Deze informatie wordt u aangeboden door BECAUSE BV. BECAUSE biedt oplossingen voor Salaris-, Personeelsadministratieve & P&O-vraagstukken. We werken in projecten, op detacherings- of permanente basis bij bedrijven, overheidsinstanties, zorginstellingen, kinderopvang- en welzijnsorganisaties. Onze werkwijze wordt gekenmerkt door "meer voor minder"; meer kwaliteit, flexibiliteit en productiviteit voor minder kosten. Indien u meer informatie wenst, kunt u de vraag via www.becausehrm.nl, ‘Contact’ en ‘stel een vraag …’ naar ons mailen.

Contact met MVP

Heb je vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar

035 - 5 280 811
06 - 82346819

Ma t/m Vr: 08.30 - 17.00 uur