Opbouw vernieuwd SPD - Ideaal voor werkenden

Het curriculum van de HBO SPD Bedrijfsadministratie is in 2009 ingrijpend aangepast. Na afstemming met het beroepenveld zijn elementen toegevoegd die de studie nog beter doet aansluiten bij de praktijk. Onderwerpen als advisering, informatietechnologie, good governance en ethiek hebben, naast de vakinhoudelijke modules, een belangrijke plaats gekregen. Even belangrijk zijn de maatregelen die genomen zijn om te waarborgen dat de opleiding voldoet aan de eisen die aan een volwaardige HBO Bacheloropleiding worden gesteld.
De baccalaureus HBO-opleiding SPD Bedrijfsadministratie werd oorspronkelijk beheerd door de Informatie Beheer Groep. Deze instantie verstrekte ook de deelcertificaten en uiteindelijk het diploma SPD Bedrijfsadministratie. Het staatspraktijkdiploma bedrijfsadministratie (vandaar de afkorting SPD) werd in 1981 opgenomen in de Wet op het voortgezet onderwijs.

De verzorging van de examens is in de loop der tijd overgegaan van de Informatie Beheer Groep naar de Stichting Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens. De opleiding bestond uit een aantal deelcertificaten. Later werd het diploma ‘Moderne Bedrijfsadministratie’ als propedeuse verplicht gesteld. In de oorspronkelijke vorm konden kandidaten ook deeldiploma’s aanvragen: SPD I en SPD II. Dit is lange tijd het geval geweest. Afgestudeerden liepen echter tegen het probleem aan dat SPD niet als formele HBO-opleiding werd erkend als zij een vervolgstudie aan een universiteit
wilden volgen.

In 1993 werd dan ook NGO ENS opgericht, een samenwerkingsverband van hogescholen die SPD-opleidingen verzorgen. Het doel van de stichting is het organiseren van de examens SPD Bedrijfsadministratie. Wettelijke eisen zijn aan verandering onderhevig. Zo heeft de politiek ervoor gekozen om samen met andere Europese landen te werken aan een min of meer uniform stelsel. Vanaf 2005 maakt HBO SPD Bedrijfsadministratie dan ook deel uit van het nieuwe Bachelor-Masterstelsel dat in Nederland zijn intrede deed. Ook hierdoor waren aanpassingen noodzakelijk. Kandidaten mogen na succesvolle afronding van de opleiding de Bachelortitel voeren. Ook is aansluiting bij het universitaire onderwijs tot stand gekomen. Deze aansluiting ligt deels ten grondslag aan de aanpassing van het programma in 2009.

Werken, leren en een gezin: een hele uitdaging

De opleiding HBO SPD Bedrijfsadministratie is een pittige opleiding en wordt nog altijd hoog gewaardeerd door het bedrijfsleven. Door de toegenomen eisen die de overheid aan HBO-opleidingen stelt en het feit dat 99 procent van de SPD-studenten werk, gezin en studie combineren, mag het behalen van een HBO-getuigschrift SPD een puike prestatie worden genoemd.
Binnen de grenzen die de regelgeving ons biedt, heeft NGO geprobeerd ervoor te zorgen de combinatie werken, gezin en studie te optimaliseren door de modulaire opbouw. Op deze wijze kan de kandidaat, afhankelijk van persoonlijke gebeurtenissen zoals gezinsuitbreiding, wisselen van baan en tragische gebeurtenissen, het tempo naar beneden bijstellen, een studiepauze nemen of juist gas bijgeven.

Daarnaast is een getrapte vorm van studeren mogelijk. De kandidaat kan ervoor kiezen om eerst het MBA-diploma te halen, dan de propedeutische fase af te ronden, vervolgens een Associate Degree te behalen, om af te sluiten met het HBO-getuigschrift. Het prettige gevoel van een horizon die niet al te ver weg ligt, stimuleert om in etappes verder te studeren en maakt het ook voor werkgevers mogelijk om stapsgewijs te investeren in hun medewerkers.

Vanaf 2013 ziet het getrapte schema van MBA naar HBO SPD er als volgt uit.

Twee essentiële toegevoegde onderdelen van de studie zijn de verdediging van de afstudeeropdracht en het digitaal portfolio. Het laatstgenoemde onderdeel is belangrijk om aan te kunnen tonen dat u de tijdens de opleiding opgedane kennis, vaardigheden en het verkregen inzicht, geïntegreerd kunt toepassen in de beroepspraktijk. Daarmee wordt het onderdeel stage – dat voltijdstudenten zouden moeten doen – afgedekt. Deze eis stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan Bachelorstudenten. Wij adviseren u om het digitaal portfolio al te volgen vanaf het moment dat u aan de inleidende vakken begint. De beroepsproducten die u moet opleveren – dit betreft vaak werkzaamheden die u toch al voor uw werkgever moet doen – hebben namelijk ook betrekking op vakken uit de beginfase. Hiermee vermijdt u het risico dat de lesstof te ver is weggezakt als u aan deze beroepsproducten begint.

Frank Bakker
Voorzitter NGO ENS
Directeur Markus Verbeek Praehep
 

Contact met MVP

Heb je vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar

035 - 5 280 811
06 - 82346819

Ma t/m Vr: 08.30 - 17.00 uur