Veranderingen in het arbeidsrecht

Op het gebied van het arbeidsrecht staan de ontwikkelingen niet stil. Er zijn tal van maatregelen aangekondigd met betrekking tot flexibele arbeidskrachten en het ontslagrecht, met daaraan gekoppeld het zogenoemde transitiebudget.
De Eerste Kamer is akkoord gegaan met aanpassing van Ziektewet en WIA (met name WGA) om kosten van ziekte en arbeidsongeschiktheid van flexibele werknemers terug te dringen. Dit levert nieuwe verantwoordelijkheden en uitdagingen voor de werkgever.

De premiedifferentiatie gaat in per 1 januari 2014. Daarbij wordt gekeken naar de afgelopen 2 jaar voorafgaand aan 1 januari 2014. Dat betekent dat de arbeidsovereenkomsten vanaf 1 januari 2012 al meetellen.
Per 1 januari 2015 zullen maatregelen van kracht worden met betrekking tot flexibele arbeid. De ketenregeling zal worden aangepast in die zin dat bij de vierde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zal ontstaan. Houd hier alvast rekening mee. Hetzelfde geldt als er sprake is van een reeks arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, met tussenpozen van maximaal zes maanden (nu drie), die in totaal een periode beslaat van 24 maanden (nu 36), dan ontstaat ook daarna een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

De AOW-leeftijd gaat per 1 januari 2014 verder omhoog. Per 1 januari 2014 wordt de AOW-leeftijd 65 jaar + 2 maanden.

De VVD en PvdA hebben besloten het ontslagrecht te hervormen. De ontslagvergunning verdwijnt en wordt omgezet in een verplicht advies. Het UWV zal in beginsel een advies binnen vier weken moeten uitbrengen (nu zes weken).

Auteur: Jacques van Stijn

Contact met MVP

Heb je vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar

035 - 5 280 811
06 - 82346819

Ma t/m Vr: 08.30 - 17.00 uur