Ondernemers: Plannen kabinet mogen werkgeverspremie ziektekosten niet opdrijven

De plannen van het kabinet om een deel van zorg die nu via de AWBZ wordt gefinancierd over te hevelen naar de Zorgverzekeringswet leiden tot een automatische verhoging van de werkgeverspremie voor de ziektekosten. MKB-Nederland en VNO-NCW hebben hier grote bezwaren tegen. Dit hebben zij laten weten in een brief aan de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer.
De ondernemingsorganisaties schrijven dat 'in totaal voor enkele miljarden aan extra aanspraken via de Zorgverzekeringswet wordt verzekerd. Aanspraken die voorheen door burgers via de AWBZ-premie werden betaald. De Zvw wordt echter voor de helft gefinancierd via een werkgeverspremie.'

'Loonkostenversneller' tast groei aan

De ondernemingsorganisaties laten in hun brief weten net als het kabinet van mening te zijn dat hervormingen in de langdurige zorg noodzakelijk zijn om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Het kabinet heeft onlangs een visie daarop uitgewerkt in de brief 'Langdurige zorg: naar een waardevolle toekomst'.
Hierin worden maatregelen uit het regeerakkoord nader uitgewerkt. MKB-Nederland en VNO-NCW staan niet negatief tegenover de overheveling van een deel van de AWBZ naar de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en de Zvw, maar stellen dat dit niet ten laste mag van de werkgeverspremie voor de zorgkosten. De werkgevers wijzen erop dat zij geen invloed en zeggenschap hebben op deze verzekering en dat iedere uitbreiding en verbreding ervan direct leidt tot een hogere premie. Deze automatische 'loonkostenversneller' tast de Nederlandse groei en werkgelegenheid aan.

Meer administratieve lasten

Ook waarschuwen ze ervoor dat een ingrijpende stelselwijziging als deze om nauw overleg vraagt met zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten. Een verzwaring van de administratieve lasten moet voorkomen worden. MKB-Nederland en VNO-NCW roepen staatssecretaris Martin van Rijn op om met een integraal transitieplan te komen, waarbij alle relevante partijen worden betrokken. 

Contact met MVP

Heb je vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar

035 - 5 280 811
06 - 82346819

Ma t/m Vr: 08.30 - 17.00 uur