Estate planning: de jubelton

Estate planning; de jubelton

De ‘’jubelton’’, een van de meest besproken onderwerpen binnen estate planning. 
In deze blog is Caroline Gerressen aan het woord over dit onderwerp, zij is docent Belastingrecht bij Markus Verbeek Praehep en eigenaar van FISQ Financieel Architecten.

‘’Een van de beginselen van behoorlijk bestuur is het zorgvuldigheidsbeginsel. Een wet of besluit moet zorgvuldig worden voorbereid en genomen. Het belastingrecht kent daarnaast onder meer het rechtvaardigheids- en doelmatigheidsbeginsel. Daarbij wordt ook eenvoud, zowel in uitvoering als controle, nagestreefd. Immers: ‘leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker.’

Lees de wettekst van artikel 33a, lid 2, Successiewet 1956 en probeer deze te toetsen aan bovenstaande beginselen en principes:

‘Een verkrijger die in een kalenderjaar de verhoogde vrijstelling, bedoeld in artikel 33, onderdeel 5°, onder c, of onderdeel 7°, slechts gedeeltelijk heeft benut, kan, in afwijking van artikel 33, onderdeel 5°, onderscheidenlijk onderdeel 7°, van dezelfde schenker ontvangen schenkingen ten behoeve van een eigen woning als bedoeld in het eerste lid, tot ten hoogste het onbenutte gedeelte gespreid over een direct op dat kalenderjaar volgende periode van ten hoogste twee kalenderjaren, onder bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden, alsnog ten laste van die verhoogde vrijstelling brengen voor zover de schenkingen plaatsvinden in de periode dat de verkrijger niet ouder dan 39 jaar is en mits ter zake van de schenkingen op de vrijstelling in de aangifte een beroep wordt gedaan.’

De verwijzing naar artikel 33 onderdeel 5° betreft een verwijzing naar de eenmalig verhoogde vrijstelling van ouders naar kinderen, mits deze tussen de 18 en 40 jaar zijn. De basis verhoogde vrijstelling bedraagt € 26.457, maar kan verhoogd worden tot € 103.643 mits de schenking wordt aangewend voor aanschaf of verbouwing van de eigen woning dan wel aflossing van de lening van de eigen woning. In de volksmond ook wel bekend als de ‘’jubelton’’. 

Artikel 82a Successiewet 1956 is nog veel erger… Hierin wordt geregeld dat indien er in het verleden een beroep is gedaan op de ‘standaard’ verhoogde vrijstelling, er een aanvulling tot genoemde ruime ton kan plaatsvinden, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan. 
 

Toetsing aan de beginselen en principes

Is de vrijstelling rechtvaardig? Ja en nee. Als het je gelukt is bovenstaande te ontleden, staat er feitelijk: je mag de jubelton toepassen, mits je dat nog niet eerder gedaan hebt, dan wel mits je de mogelijkheid in het verleden niet benut hebt. Dat laatste is het geval als in enig jaar, toen er ook de mogelijkheid van een jubelton was, men heeft toen gekozen voor de ‘gewone’ grote vrijstelling. Je kunt dan niet meer op deze keuze terugkomen. Ofwel, dergelijke schenkingen zijn alleen mogelijk voor de wat beter bedeelden in onze samenleving.

Hoe zit het dan met de zorgvuldigheid? Tja, als je dit soort teksten weet te bedenken.

Doelmatigheid? In 2013 en 2014 bedoeld als impuls voor de woningmarkt, maar nu?

Eenvoud…. je mag het zelf beoordelen.
 

Gaan we wel of niet jubelen? 

Als het kan wel, maar het is opletten geblazen. De jubelton is een once-in-a-lifetime vrijstelling, gezien vanuit de positie van de schenker richting een begiftigde. De afgelopen jaren is de wet een paar keer gewijzigd ten aanzien van de jubelton:

  • 2010 t/m 31 oktober 2013: voor kinderen van 18 tot 40 jaar, maximaal € 50.000;
  • 31 oktober 2013 t/m eind 2014: voor iedereen, geen leeftijdsbeperking, maximaal € 100.000;
  • 2015 en 2016: geen jubelton; onder voorwaarden aanvullende vrijstelling van € 27.570;
  • 2017: permanente (?) verruiming; voor iedereen tussen de 18 en 40, maximaal € 100.000.

 

Estate Planning  - Tips en aandachtspunten

Pas de jubelton niet zomaar toe. De instinker is dat als een beroep gedaan wordt op deze vrijstelling, de jaarlijkse vrijstelling van € 5.515 (2020, jaarlijkse indexatie) vervalt. Gelukkig zijn er goede stroomschema’s en ook op de website van de Belastingdienst is een heldere uiteenzetting te vinden.

In artikel 33 onderdeel 7° is vermeld dat de eigen woning schenking ook mogelijk is voor ‘anderen’, zoals de leuke buurvrouw, goede vriend, neef of nicht, etc. Wel moeten ook zij tussen de 18 en 40 jaar zijn. De jubelton is hierdoor veel breder toe te passen dan alleen de eigen kinderen. De besparing van schenkbelasting voor deze groep is veel groter: zij hebben immers geen andere hogere vrijstelling en zij betalen normaliter 30% schenkbelasting over zo’n schenking, tegenover de 10% die kinderen betalen.

Als de begiftigde ouder is dan 40, maar hij of zij heeft een partner (in de zin van schenkbelasting) jonger dan 40 jaar, dan kan deze schenkvrijstelling ook worden toegepast. Is je beste vriend te oud, adviseer deze dan om een jonge dame te veroveren.’’
 

100x100-caroline-gerressen-square.jpgW.M. (Caroline) Gerressen RB
Eigenaar van FISQ Financieel Architecten en docent bij Markus Verbeek Praehep

Contact met MVP

Heb je vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar

035 - 5 280 811
06 - 82346819

Ma t/m Vr: 08.30 - 17.00 uur