Gewijzigde PE-regeling accountants in 2013

Met ingang van 2013 zal er op het gebied van de regelgeving omtrent Permanente Educatie het een en ander veranderen voor zowel RA's als AA's. Na voorbereidend werk door de projectgroep PE-evaluatie en harmonisatie zijn ontwerp Nadere Voorschriften Permanente Educatie (NVPE) tot stand gekomen die onlangs door de besturen zijn vastgesteld, zo meldt de NBA.

De belangrijkste wijzigingen voor alleen AA's

De regelgeving voor de gehele beroepsgroep wordt geharmoniseerd. Dit houdt onder andere in dat ook AA's vanaf 2013 hun PE zullen gaan registreren in het online registratiesysteem op www.mijnnba.nl
Met ingang van 2013 moeten alle leden per driejaarscyclus voor ten minste 120 uren aan door hen verrichte PE-activiteiten verantwoorden in het online PE-registratiesysteem van de beroepsorganisatie, waarvan per jaar voor ten minste 20 uren (nieuwe vorm van registratie voor AA's). Dezelfde driejaarscyclus voor alle leden, te beginnen met de cyclus 2013-2015 (nieuwe regeling voor AA's).

 

De belangrijkste wijzigingen voor alleen RA's

De accountant is verplicht van alle in het online PE-registratiesysteem verantwoorde gestructureerde PE-activiteiten gedurende ten minste zes jaar bewijsmateriaal te bewaren (uitbreiding bewaarplicht voor RA's)

 

De belangrijkste wijzigingen voor AA's en RA's

Verplichting tot het volgen van 20 cursusuren per jaar bij erkende PE-instellingen voor openbaar, intern en overheidsaccountants (nieuwe regeling voor AA's, aanpassing in regeling voor RA's).
Leden die gedurende een driejaarscylus PE-plichtig worden, moeten tot de start van de nieuwe cyclus gemiddeld voor ten minste 40 uren aan PE-activiteiten verrichten en verantwoorden (nieuwe regeling voor AA's, verandering van aantal te verrichten PE-uren voor RA's). Het aantal door de accountant in business te verantwoorden PE-activiteiten in de vorm van zelfstudie- en training on the job-activiteiten wordt beperkt tot 20 uren per jaar (verandering voor AA's en RA's werkzaam als accountant in business) Functiewijzigingen die van invloed zijn op de inhoud van de PE-verplichting van de accountant worden in aanmerking genomen per begin of eind van het jaar.
De accountant mag in het jaar van een dergelijke functieovergang voldoen aan de PE-verplichting conform die van de accountant in business (verandering voor zowel AA's als RA's). Via een beleidsregel wordt vastgelegd op welke gronden accountants een ontheffing kunnen aanvragen van (een deel van) de PE-verplichting in enig jaar. Gedacht kan worden aan ontheffing wegens ziekte, of uitzonderingsbepalingen voor leden die in het buitenland werkzaam zijn (nieuwe plaats in de regelgeving voor AA's en RA's) Introductie mkb-accountant in voorstellen toekomstige accountancyopleidingen.

In het vandaag verschenen discussierapport 'Op de toekomst voorbereid' doet de Commissie Onderwijs fusie NBA aanbevelingen voor een nieuw opleidingsmodel voor de toekomstige accountancyopleidingen.

Enkele van de aanbevelingen van de commissie zijn:
De introductie van een nieuwe opleiding naast de AA- en RA-opleiding, leidend tot de beroepstitel MKB-accountant met vooral een adviserende en slechts een beperkte op assurance gerichte rol. Het toespitsen van de toekomstige AA-opleiding op wettelijke controles in het niet-OOB-segment. De introductie van vier afstudeerprofielen voor de RA-opleiding specifiek voor openbaar accountants, interne accountants, overheidsaccountants en accountants in business.

Reacties op de voorstellen kunnen ingediend worden vóór 15 december. Meer informatie op de website van de NBA.

Contact met MVP

Heb je vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar

035 - 5 280 811
06 - 82346819

Ma t/m Vr: 08.30 - 17.00 uur