Verdiepen in de Ziektewet loont

De trend van versobering van uitkeringen en meer participatie door de arbeidsmarkt wordt nu ook in de Ziektewet doorgevoerd. Uitvoeringsinstanties krijgen het administratief wat makkelijker, ex-werknemers krijgen te maken met verscherpte toetsingen. In dit artikel worden een aantal in het oog springende aandachtspunten genoemd.

Werkgevers

Maar vooral werkgevers moeten oppassen voor de gevolgen uit de premiedifferentiatie. Werkgevers kunnen met goed beleid invloed uitoefenen op een marge van ongeveer 3,5 procent tussen het laagste premiepercentage en het hoogste premiepercentage. Bijvoorbeeld voor een werkgever met een loonsom van € 500.000, is maximaal een premiebedrag van € 17.500 te besparen. Bovendien 10 jaar lang (is totaal € 175.000!).

Vangnetters

Een belangrijke maatregel in deze wet is dat werkgevers financieel mede verantwoordelijk worden gemaakt bij wijze van een financiële prikkel bij instromende vangnetters waarbij de eerste ziektedag bij die werkgever heeft plaats gevonden. Echter, niet alle vangnetters worden toegerekend aan de werkgevers. Het betreft alleen de uitzendkrachten en geëindigde arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, de zogenaamde flexwerkers. Aan de werkgevers wordt niet toegerekend de ziekte wegens zwangerschap of bevalling en ziekte wegens orgaandonatie. Belangrijk is ook te melden dat een ex-werknemer die eenmaal een WW-uitkering heeft aangevraagd bij ziekte niet meer wordt toegerekend aan de ex-werkgever.

Financiële prikkel

De financiële prikkel zien wij terugkomen op een wijze die wij ‘gelukkig’ al kennen: de geïndividualiseerde differentiatie van de premie aan inhoudingsplichtigen, zoals de huidige WGA-premie. Op basis van een bepaalde formule worden de uitkeringsgelden Ziektewet van een kalenderjaar terug (per 2014 de instroom van 2012) berekend tot een individuele premiehoogte aan die werkgever. Heeft een werkgever dus een medewerker de Ziektewet in laten gaan, dan zal het tweede kalenderjaar erna het premiepercentage van deze werkgever stijgen. Werkgevers krijgen dus te maken met een extra premie in hun administratie: de Ziektewet Flex.
Maar er komt nóg een premie bij, voorlopig. Per 1 januari 2014 komt ook de WGA-Flex in de administratie. Namelijk, ook de eventueel volgende WGA-uitkeringen van flexwerkers worden toegerekend aan de werkgevers. De premie WGA-Flex werkt ook op dezelfde wijze. Deze premie wordt per 2016 samengevoegd met de huidige WGA geïndividualiseerde premie. Hiermee wordt bereikt dat werkgevers – net als bij ‘gewone’ werknemers – mede financieel geprikkeld worden voor de duur van 12 jaar (2 jaar ziektewet, 10 jaar WGA).
Gaat de werkgever nu ineens meer premies betalen? Dat hoeft niet. Voor uw beeldvorming is het ook goed om te vertellen dat iedere werkgever voorheen ook wel meebetaalde aan deze categorie, namelijk een deel van de premie in het sectorfonds. Het premiepercentage sectorfonds zal dus dalen.

Andere maatregelen

Het is ook goed om te noemen dat er nog andere maatregelen in deze wet staan die voor werkgevers als positief kunnen worden ervaren. Voor uitzendbureaus vervalt bijvoorbeeld de verplichting om twee weken loon door te betalen bij uit dienst tredende zieke werknemers. De verplichting tot een garantieverklaring inzake eigen risicodragers voor de Ziektewet komt te vervallen. Ook de verplichte koppeling voor eigenrisicodrager voor de WGA met de Ziektewet vervalt. UWV krijgt een verruimde mogelijkheid om proefplaatsing tegenwoordig zes maanden te kunnen inzetten. UWV zal convenanten kunnen opzetten met werkgeversorganisaties (branches, sectoren, individuele grote werkgevers) om afspraken te maken over de samenwerking in deze gevallen.

Maatregelen voor de vangnetter zelf

Misschien een beetje onderbelicht in de nieuwsberichten tot nu toe, maar ook de vangnetter zelf krijgt een aantal beperkende maatregelen. Ten eerste wordt de definitie van ziekte gewijzigd bij alle ziektegevallen per 1-1-2013 en erna. Voorheen was je ziek als de vangnetter zijn eigen werk niet kon uitvoeren vanwege ziekte. Nu ben je alleen nog maar ‘ziek’ als de vangnetter voor alle geaccepteerde arbeid (dus ook ander werk) niet in staat is te werken door ziekte. Ten tweede worden de sollicitatieplicht en re-integratieverplichting verscherpt conform de WIA-regels.

Handelingen in de praktijk

De impact van deze maatregelen is groot. Het UWV bijvoorbeeld zal meer in overleg moeten treden met betreffende ex-werkgevers. UWV moet de premieberekeningen opmaken. Hierbij is de verwachting dat deze werkzaamheden afnemen doordat verwacht wordt dat werkgevers eigenrisicodrager worden.

Kortom, het loont om het project Ziektewet serieus te nemen.

Auteur: Niels Woudstra

Contact met MVP

Heb je vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar

035 - 5 280 811
06 - 82346819

Ma t/m Vr: 08.30 - 17.00 uur